मुख्य पान >स्वातंत्र्य सैनिक यादी

 

 

 

      

स्वातंत्र्य सैनिक यादी (कोल्हापूर)

करवीर
कागल
पन्हाळा
शाहुवाडी
राधानगरी
गगनबावडा
भुदरगड

हातकणंगले

शिरोळ
१० गडहिंग्लज
११ आजरा
१२ चंदगड
 
Freedom Fighters Homes

      

स्वातंत्र्य सैनिक यादी (कोल्हापूर)दि.१६/०२/२०१७

करवीर
कागल
पन्हाळा
शाहुवाडी
राधानगरी
गगनबावडा
भुदरगड

हातकणंगले

शिरोळ
१० गडहिंग्लज
११ आजरा
१२ चंदगड