मुख्य पान >ग्रामपंचायत निवडणूक सन २०१७-२०१८

 

ग्रामपंचायत निवडणूक सन २०१७-२०१८

अ. क्र. पत्रक
1 माहे ऑक्टोबर २०१७ ते माहे फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१७-२०१८ प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम
2 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१७-२०१८ मतदार यादी कार्यक्रम dt 29/07/2017 @5.30 pm
3 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१७-२०१८ मतदार यादी सुधारीत कार्यक्रम दि. 23/08/2017
4 ग्रामपंचायत निवडणूक – खर्च मर्यादा
5 ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम
6 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी अंशत: सुधारित निवडणूक कार्यक्रम (WPD-dt 13/09/2017 @ 3.00pm )
7 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम (WPD-dt 15/09/2017 @ 3.00pm )
8 तांत्रिक व इतर अडचणींमुळे प्रभाग रचना व आरक्षणाचा सुधारित कार्यक्रम राबविलेल्या 10 जिल्हयांतील 116 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निवडणुकीचा सुधारित कार्यक्रम (WPD-dt 27/09/2017 @ 4.00pm )