इ - महाभुमी
1 संगणकीकृत सात - बारा
2 EDIT Module नंतरच्या सातबाराची पडताळणी
3 7/12 कामी येणाऱ्या वारंवार येणाऱ्या अडचणी

 

सावधानता : ही माहिती विविध विभागांनीं पुरवलेली आहे. राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद या माहितीमधील त्रुटीबद्दल जबाबदार नाही.