मुख्य पान > आस्थापना व भरती

 

 

जिल्ह्यातील भरती

अ. क्र. वर्णन
लिपिक भरती जाहिरात २०१६
तलाठी भरती जाहिरात २०१६
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी या पदाची जाहिरात dt १८/१०/२०१६ @ ५.५४ pm
जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील तलाठी संवर्ग भरती परीक्षेची सुधारित अंतिम उत्तरसूची dt ११/११/२०१६ @ १२.५७pm
विभागीय आयुक्त कार्यालयासाठी एक विधी अधिकारी पद कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत. dt ०५/१२/२०१६ @ ४.२७pm
ज्येष्ठता यादी dt ०४/०१/२०१७ @ ५.३० pm
जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील तलाठी संवर्ग भरती-२०१६ अंतिम निवड यादी (दि.०७/०१/२०१७ सा.६ वा)
जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील लिपिक संवर्ग भरती-२०१६ अंतिम निवड यादी (दि.०७/०१/२०१७ सा.६ वा)
अनुकंपा उमेदवारांची सामायिक जेष्ठता यादी (वर्ग-३ (२२/०८/२००५)) (दि.१६/०२/२०१७ सा.११.०८ वा)
१० अनुकंपा उमेदवारांची सामायिक जेष्ठता यादी (वर्ग-४ (२२/०८/२००५)) (दि.१६/०२/२०१७ सा.११.०८ वा)