Home > Right To Information

read more..

 

 

 

. क्र.

 

 

 

 

पदनिर्देशित शासकीय माहिती

अधिकारी व त्यांचे कार्यक्षेत्र

 

 

 

दूरध्वनी

क्रमांक

 

 

 

नवीन

सहाय्यकपदनिर्देशित

शासकीय माहिती

अधिकारी

अपिलीय

प्राधिकारी व

कार्यालयाचे नाव

 

 

दूरध्वनी

क्रमांक

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हाधिकारी यांचे चिटणीस

) कार्या.१ आस्थापना

) कार्या.() स्वा. सै. प़तिज्ञापत्र व अनुकंपाबाबत

) कार्या.३ जमीन (...)

) कार्या. ४ गांवठाण

 

 

२६५५८११

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अव्वल कारकून

अव्वल कारकून

अव्वल कारकून

अव्वल कारकून

 

निवासी उपजिल्हाधिकारी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२६५४८१२

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हाधिकारी यांचे अप्पर चिटणीस

) कार्या.८ आर.टी.एस.

) कार्या.८ वतन

) कार्या.८ सिलिंग

) कार्या.२ प्रशासन

) कार्या.७ गृह

 

२६५५८११

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अव्वल कारकून

 

अव्वल कारकून

 

अव्वल कारकून

निवासी उपजिल्हाधिकारी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२६५४८१२

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हाधिकारी यांचे प्रमुख लिपीक

) कार्या.१२ सामान्य प्रशासन

) कार्या.१२ अ, नैसर्गिक आपत्ती

) कार्या.१३, अभिलेखा कक्ष

) कार्या.११ भू.सं.प्रशासन

) कार्या.१४, लेखा

 

२६६५८१३

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अव्वल कारकून

 

अव्वल कारकून

 

अव्वल कारकून

 

अव्वल कारकून

 

लेखापाल

निवासी उपजिल्हाधिकारी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२६५४८१२

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

करमणूक कर अधिकारी, कार्या.- , करमणूक शाखा

 

 

२६८०७९१

 

 

 

नायब तहसिलदार तसेच संबंधीत अव्वल कारकून

 

 

निवासीउपजिल्हाधिकारी

कोल्हापूर

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रजा राखीव तहसिलदार

) कार्या. ११ - (सं.गा.)

) कार्या.- ६ शासकीय वसूली

) राजर्षि शाहू सुविधा केंद्र

 

२६८०७९१

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अव्वल कारकून

 

अव्वल कारकून

 

 

 

निवासी उपजिल्हाधिकारी कोल्हापूर

 

 

 

 

 

 

 

२६५४८१२

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तहसिलदार संजय गांधी अनुदान योजना (शहर)

 

२६८०७९१

 

 

संजय गांधी योजना शाखेतील सहा.लेखापाल

 

निवासी उपजिल्हाधिकारी कोल्हापूर २६५४८१२

 

 

 

 

लेखा अधिकार कार्या.-१४

 

 

२६५५८७

 

 

सहा.लेखापाल

 

 

निवासी उपजिल्हाधिकारी कोल्हापूर २६५४८१२

 

 

 

 

 

 

रोजगार हमी योजना तहसिलदार

) कार्या. - (रो..यो..)

) खाते निहाय चौकशी

२६५५८१७

 

 

 

 

कार्या. ५ मधील अव्वल कारकून

अव्वल कारकून

निवासी उपजिल्हाधिकारी कोल्हापूर

 

२६५४८१२

 

 

 

 

 

जिल्हा खनिकर्म अधिकार कार्या.--(खनिज)

 

२६६५८१६

 

 

सहा.लेखापाल

 

 

निवासी उपजिल्हाधिकारी कोल्हापूर २६५४८१२

 

 

१०

 

 

 

 

 

 

निवडणूक नायब तहसिलदार

) कार्या. १० (निवडणूक )

) कार्या.-१२ (ग़्रा.पं.)

 

२६५८३१६

 

 

 

 

 

 

 

अव्वल कारकून

 

अव्वल कारकून

निवासी उपजिल्हाधिकारी कोल्हापूर

 

 

 

 

२६५८३१६

 

 

 

 

 

 

 

११

 

 

 

 

जिल्हा प्रकल्प अधिकारी,

कार्या.-११ (.पा.)

 

२६५५८१४

 

 

 

 

कार्या.११ मधील अव्वल कारकून

 

 

 

निवासी उपजिल्हाधिकारी कोल्हापूर

 

 

२६५४८१२

 

 

 

 

१२

 

 

 

 

 

 

 

सहा. पुरवठा अधिकारी

पुरवठा शाखा

(कार्या.-१९ ते २४)

 

२५५५७९

 

 

 

 

 

 

पुरवठा शाखोतील सर्व संबंधित सर्व अव्वल कारकून

 

 

 

 

जिल्हा पूरवठा अधिकारी, कोल्हापूर

 

 

 

 

 

२६५५५७९

 

 

 

 

 

 

१३

 

 

बिनशेती तहसिलदार

 

 

२६४४३५४

 

 

बिनशेती तहसिलदार कार्यालयातील अव्वल कारकून निवासी उपजिल्हाधिकारी कोल्हापूर २६५४८१२

 

 

१४

 

 

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी

 

 

२५४२९९३

 

 

बिनशेती तहसिलदार कार्यालयातील अव्वल कारकून निवासी उपजिल्हाधिकारी, कोल्हापूर २६५४८१२

 

 

१५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी क्र. १२ कोल्हापूर

) भूमी संपादन क्र. १२ कार्यालया कोल्हापूर मधील

) कार्या.-११ (भू.सं.)

 

 

२५४०१८५

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भूमी संपादन क्र.१२ कार्यालयातील या अव्वल कारकून

 

 

 

 

 

 

अप्पर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर

 

 

 

 

 

 

 

२६५७८५५

 

 

 

 

 

 

 

 

१६

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी क्र.) भूमी संपादन क्र. ६ कार्यालय कोल्हापूर मधील

 

२५४०५९२

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भूमी संपादन क्र.६ कार्यालयातील या अव्वल कारकून

अव्वल कारकून

 

 

 

अप्पर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर

 

 

 

 

 

 

 

२६५७८५५

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७

 

 

 

 

 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयातील

तहसिलदार

२६५८२१५

 

 

 

 

पुनर्वसन कार्यालयातील

अव्वल कारकून

 

 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, कोल्हापूर

 

 

 

२६५८२१६५

 

 

 

 

१८

 

 

सहा.नियोजन अधिकारी जिल्हा नियोजन कार्यालय, कोल्हापूर

 

२६६५८१६

 

 

नियोजन शाखेतील संबंधित विषयाचे संशोधन सहायक

जिल्हा नियोजन अधिकारी, कोल्हापूर

२६६५८१६

 

 

१९

 

 

सहा.संचालक अल्पबचत अल्पबचत शाखेतील अल्पबचत अधिकारी अल्पबचत शाखा २६६५८१७

 

 

अल्पबचत शाखेतील उपलेखापाल

 

सहा.संचालक अल्पबचता अधिकारी, कोल्हापूर २६६५८१७

 

 

२०

 

 

सहा.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकार

 

 

२६६५८१२

 

 

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयातील वरिष्ठ लिपीक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी

 

२६६५८१२

 

 

२१

 

 

सहाय्यक नगर रचनाकार, अबर्न लॅन्ड सिलींग कार्यालय

 

२६५३५७५

 

 

अबर्न लॅन्ड सिलींग कार्यालया तील सर्व अव्वल कारकून निवासी उपजिल्हाधिकारी, कोल्हापूर