Home > Check Your Name in Voter List

 

 

 

                                  कोल्हापूर जिल्ह्यातील मतदार संघाची मतदार यादी
. क्र विधानसभा संकेतांक

विधानसभा मतदारसंघाचे नांव

1 271 चंदगड
272 राधानगरी
3 273 कागल
4 274 कोल्हापूर दक्षिण
5 275 करवीर
6 276 कोल्हापूर उत्तर
7 277 शाहुवाडी
8 278 हातकणंगले(S.C.)
9 279 इचलकरंजी
10 280 शिरोळ
                               संबंधित विधानसभा मतदारसंघावर क्लिक करा.