मुख्य पान >जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका

 

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका २०१७

अ. क्र. पत्रक
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका, निर्वाचक गणांची रचना व आरक्षणाची सोडत काढण्याचा कार्यक्रम
पत्रक-१
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका-२०१७ आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहिरात प्रसिद्धी dt28/09/2016 @ 11.30am
जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती पारूप प्रभाग रचनेच्या बाबतचे परिशिष्ट(१०) व मसुदा प्रसिद्धी dt10/10/2016 @ 05.50pm
जिल्हा परिषदेतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला आरक्षण निश्चित करण्यासाठी फेरआरक्षण जाहीर प्रकटन dt२२/११/२०१६ @ 12.50pm
पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण dt २५/११/२०१६
जिल्हा परिषद अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण dt ३०/११/२०१६ @३.३९ pm
सदरची यादी ही भारत निवडणुक आयोगाकडील दि. १६/०९/२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर आधारीत असुन ती केवळ नागरीकांच्या माहितीस्तव आहे dt १४/१२/२०१६ @६.३९ pm
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील तरतुदी नुसार अनर्ह ठरविण्यात आलेल्या सदस्य/उमेदवारांची यादी dt २०/१२/२०१६ @११.३९ pm
१० जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका-२०१७ साठी मतदार यादीचा कार्यक्रम dt ०४/०१/२०१७ @३.५२ pm
११ प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्दीचा मसूदा dt १२/०१/२०१७ @१२.१३pm
१२ प्रारूप मतदार यादी ( मुळ व पुरवणी ) dt १२/०१/२०१७ @१२.१३pm
१३ अंतिम मतदार यादी dt २१/०१/२०१७ @११.४८ am
१४ महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह(आरक्षण व वाटप) dt २५/०१/२०१७ @१२.३३ pm
१५ निवडणूक कार्यक्रम व तारखा याची प्रसिद्धी dt ०१/०२/२०१७ @११.२७ am
१६ आरक्षित मुक्त चिन्ह म्हणून समान चिन्ह आरक्षित करणेबाबत dt ०१/०२/२०१७ @११.४१ am
१७ उमेदवाराने निवडणुकांमध्ये करावयाच्या खर्चाची मर्यादा dt ०२/०२/२०१७ @११.५० am
१८ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका-२०१७ साठी मतदान दि.२१ /०२/२०१७ रोजी सार्वजनिक सुट्टी बाबत dt १३/०२/२०१७ @१२.५० pm
१९ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका-२०१७ मतदारांकरिता वर्तमानपत्रात द्यावयाच्या सूचना dt १३ ०२/२०१७ @१२.५० pm
२० निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या शपथ पत्राचा गोषवारा dt १६/०२/२०१७ @२.५० pm
२१ उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाकडील शासन परिपत्रक व प्रेस नोट dt १६/०२/२०१७ @५.४५ pm
२२ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका-२०१७ - निवडून आलेल्या सदस्यांची नांवे dt २८/०२/२०१७ @३.३५ pm