मुख्य पान >जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका

 

 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७

प्रारूप मतदार यादी ( मुळ व पुरवणी )

Electoral Div.ID

Electoral Div.Name

मुळ व पुरवणी प्रारूप मतदार यादी येथून download करा.

1

शित्तुर तर्फ वारूण

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

2

सरूड

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

3

पिशवी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

4

करंजफेण

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

5

सातवे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

6

कोडोली

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

7

पोर्ले तर्फ ठाणे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

8

यवलुज

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

9

कोतोली

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

10

कळे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

11

घुणकी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

12

भादोले

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

13

कुंभोज

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

14

हातकणंगले

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

15

शिरोली

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

16

रुकडी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

17

कोरोची

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

18

कबनूर

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

19

पट्टणकोडोली

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

20

हुपरी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

21

रेंदाळ

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

22

दानोळी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

23

उदगांव

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

24

आलास

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

25

शिरोळ

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

26

नांदणी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

27

अब्दुललाट

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

28

दत्तवाड

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

29

कसबा सांगाव

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

30

सिध्दनेर्ली

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

31

बोरवडे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

32

चिखली

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

33

कापशी सेनापती

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

34

शिये

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

35

वडणगे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

36

उचगांव

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

37

मुडशिंगी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

38

उजळाईवाडी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

39

पाचगांव

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

40

शिंगणापूर

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

41

सांगरूळ

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

42

सडोली खालसा

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

43

परीते

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

44

निगवे खालसा

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

45

तिसंगी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

46

असळज

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

47

राशिवडे बुद्रुक

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

48

कौलव

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

49

कसबा वाळवे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

50

सरवडे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

51

राधानगरी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

52

गारगोटी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

53

पिंपळगाव

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

54

आकुर्डे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

55

कडगांव

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

56

उत्तूर

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

57

कोळींद्रे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

58

आजरा

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

59

बडयाचीवाडी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

60

हलकर्णी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

61

भडगाव

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

62

गिजवणे

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

63

नेसरी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

64

चंदगड

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

65

माणगांव

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

66

तुर्केवाडी

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी

67

तुडीये

मुळ प्रारूप मतदार यादी

पुरवणी प्रारूप मतदार यादी