मुख्य पान >जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका

 

 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७

अंतिम मतदार यादी

अ.क्र.

जिल्हा परिषद निवडणूक विभागाचे नाव

पंचायत समिती निर्वाचक गणाचे नाव

अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट असणारी

गावे / वस्‍त्‍या / तांडे इत्‍यादी

अंतिम मतदार यादी येथून download करा.

1

शित्तुर तर्फ वारूण

शित्तुर तर्फ वारूण

शित्तूर तर्फ वारूण,उदगिरी,परळे निनाई,

वाकोली, उखळू, शिराळे तर्फ वारूण,खेडे,

कांडवण, विरळे,पळसवडे, मालगाव,

जांबूर,सोंडोली,थावडे,मालेवाडी,गोंडोली

अंतिम मतदार यादी

कडवे

कडवे,वरीलगाव,लाळेवाडी,येलूर,जाधववाडी,

आंबा,चाळणवाडी,तळवडे,मानोली,केर्ले,हुंबवली

,चांदोली,घोळसवडे,वारुळ,लोळाणे,भेंडवडे,पूसार्ले,

आलतूर,करुंगळे,निळे,पेरीड, गाडेवाडी

2

सरूड

भेडसगांव

भेडसगाव,रेठरे,कोतोली,तुरुकवाडी,नेर्ले,आकुर्ळे,

माणगाव,शिवारे,कापशी,हारूगडेवाडी,अमेणी

अंतिम मतदार यादी

सरूड

सरुड,येळाणे,कोपार्डे,सांबू,शिरगाव,सवते,शिंपे

,पाटणे,वडगाव,चरण

3

पिशवी

बांबवडे

बांबवडे,वाडीचरण,मोळवडे,ससेगाव,

सावर्डे खुर्द,सावे, भेरेवाडी,गोगवे,ठमकेवाडी

,बजागेवाडी,भाडळे, डोणोली, खुटाळवाडी,

सुपात्रे,थेरगाव,सैदापूर

अंतिम मतदार यादी

पिशवी

पिशवी,खोतवाडी,साळशी,सावर्डे बु,परखंदळे,शित्तूर

तर्फ मलकापुर,सोनवडे,वरेवाडी ,घुंगुर,

परळी,सोनुर्ले, नांदगाव, नांदारी

4

करंजफेण

पणूंद्रे

पणुंद्रे,म्हाळसवडे,आंबार्डे,वालूर,जावली,कासार्डे,ऐनवाडी,

धनगरवाडी,माण,पातवडे,परळे,मुटकलवाडी,

कोदे,उचत,कोळगाव,टेकोली,उकोली,शिराळे तर्फ मलकापुर,आरूळ, करंजोशी, चनवाड

अंतिम मतदार यादी

करंजफेण

करंजफेण,पाल,इंजोली,सावर्डी,येळवणजुगाई,

पारीवणे,गिरगाव,मांजरे,गेळवडे,गजापूर,

विशाळगड,गावडी,शेंबवणे, मोसम,कुंभवडे,

अनुस्कूरा,मरळे,कांटे,येळवडी,बुरंबाळ,

पेंडाखळे,कातळे वाडी,माळापुडे,बर्की (ग्रामदान मंडळ)

5

सातवे

सातवे

सातवे,शिंदेवाडी, सावर्डे तर्फ सातवे, आमतेवाडी,आवळी, देवाळे,आरळे,बोरीवडे

अंतिम मतदार यादी

माले

माले,बोरपाडळे,जाफळे,मोहरे,पैजारवाडी,शहापूर,काखे

6

कोडोली

कोडोली पश्चिम

कोडोली पश्चिम (प्रभाग क्र 1,3,4),पोखले,केखले

अंतिम मतदार यादी

कोडोली पूर्व

कोडोली पूर्व (प्रभाग क्र 2,5,6),बहिरेवाडी,जाखले

7

पोर्ले तर्फ ठाणे

वाडीरत्नागिरी

वाडी रत्नागिरी,दानेवाडी,गिरोली,पिंपळे तर्फ सातवे,

आंबवडे ,सोमवारपेठ, बुधवारपेठ, नेबापूर, आपटी,

जेऊर,म्हाळूंगे तर्फ ठाणे,बादेवाडी,बोंगेवाडी, वेखंडवाडी,

नावली, मिठारवाडी,पोहाळे तर्फ आळते

अंतिम मतदार यादी

पोर्ले तर्फ ठाणे

पोर्ले तर्फ ठाणे,आसुर्ले,दरेवाडी,राक्षी,करंजफेण,

धबधबेवाडी, कुशिरे तर्फ ठाणे,इंजोळे, बांदिवडे,निकमवाडी

8

यवलुज

यवलुज

यवलुज,पडळ,सातार्डे,माजगाव पैकी शिंदेवाडी,खोतवाडी

,माजगाव,उत्रे,माजगाव पैकी माळवाडी

अंतिम मतदार यादी

वाघवे

वाघवे,गुडे,गोलीवडे,तिरपण,दिगवडे,आळवे,पिंपळे तर्फ

ठाणे,कसबा ठाणे,महाडीकवाडी, म्हाळुंगे तर्फ बोरगाव,

पुशिरे तर्फ बोरगांव,देवठाणे

9

कोतोली

कोतोली

कोतोली,मानेवाडी,कोलोली,माळवाडी,कणेरी,नंणुद्रे,

घोटवडे, तेलवे,उंड्री,निवडे

अंतिम मतदार यादी

बाजारभोगाव

बाजारभोगांव,काऊरवाडी,मोताईवाडी,पोंबरे,

किसरुळ, मुगडेवाडी,काळजवडे, कोलीक, वाशी,

पडसाळी, गोठणे, मानवाड,पिसात्री,पाटपन्हाळा,

कसबा बोरगांव,  देसाईवाडी, चव्हाणवाडी,पोर्ले तर्फ

बोरगाव, पोहाळवाडी, वाळोली,पोहाळे तर्फ बोरगाव,साळवाडी

10

कळे

कळे

कळे,खेरीवडे,मरळी,आसगांव, परखंदळे,आतकिरवाडी,

मेंगाणेवाडी,माजनाळ,पुनाळ, कुंभारवाडी,काटेभोगांव,

तळेवाडी,वाळवेकरवाडी,वारनुळ

अंतिम मतदार यादी

वेतवडे

वेतवडे,गोगवे,पणोरे,गोठे,तांदुळवाडी,पणुत्रे,आकुर्डे,

आंबार्डे,हरपवडे,निवाचीवाडी,कोदवडे,सुळे,मोरेवाडी,

घरपण,वाघुर्डे,नवलेवाडी,मल्हारपेठ,सावर्डे तर्फे असंडोली

11

घुणकी

नवे पारगाव

जुने पारगांव,नवे पारगांव,निलेवाडी,तळसंदे

अंतिम मतदार यादी

घुणकी

घुणकी,चावरे,किणी

12

भादोले

भादोले

भादोले,वठार तर्फ वडगांव,अंबप- ग्रा.पं.प्र.क्र.2 ते 4

अंतिम मतदार यादी

टोप

टोप,कासारवाडी,अंबपवाडी,मनपाडळे,पाडळी,

अंबप ग्रा.पं.प्र.क्र.1 व 5

13

कुंभोज

लाटवडे

खोची,भेंडवडे,लाटवडे,मिणचे

अंतिम मतदार यादी

कुंभोज

कुंभोज,दुर्गेवाडी,हिंगणगांव,वठार तर्फ उदगांव,नेज

14

हातकणंगले

सावर्डे

सावर्डे,कापूरवाडी,नरंदे,लक्ष्मीवाडी,बिरदेववाडी,

आळते ग्रा.पं.प्र.क्र. 2 व 3

अंतिम मतदार यादी

हातकणंगले

हातकणंगले,आळते ग्रा.पं.प्र.क्र.1 व 4 ते 6,मजले

15

शिरोली

नागाव

नागांव,मौजे वडगांव,तासगांव,संभापूर,शिरोली  ग्रा.पं.प्र.क्र.3,

कसबा वडगांव ग्रामीण - सोनार्ली वसाहरत

अंतिम मतदार यादी

शिरोली

शिरोली  ग्रा.पं.प्र.क्र.1,2 व 4 ते 6

16

रुकडी

हेर्ले

हेर्ले,माले,  मुडशिंगी ,चोकाक,हालेांडी

अंतिम मतदार यादी

रुकडी

रुकडी,अतिग्रे

17

कोरोची

तारदाळ

तारदाळ,खोतवाडी

अंतिम मतदार यादी

कोरोची

कोरोची

18

कबनूर

कबनूर पश्चिम

कबनूर ग्रा.पं.प्र.क्र. 1  व 2,तिळवणी,साजणी

अंतिम मतदार यादी

कबनूर पूर्व

कबनूर ग्रा.पं.प्र.क्र. 3 ते 6

19

पट्टणकोडोली

रुई

रुई,माणगाव ग्रा.पं.प्र.क्र.2 ते 6,माणगांववाडी

अंतिम मतदार यादी

पट्टणकोडोली

पट्टणकोडोली,माणगाव ग्रा.पं.प्र.क्र.1

20

हुपरी

हुपरी उत्तर

हुपरी  ग्रा.पं.प्र.क्र. 3  ते 5,इंगळी

अंतिम मतदार यादी

हुपरी दक्षिण

हुपरी  ग्रा.पं.प्र.क्र. 1,2 व 6,तळंदगे

21

रेंदाळ

चंदूर

चंदूर,रांगोळी,जंगमवाडी,रेंदाळ ग्रा.पं.प्र.क्र. 6

अंतिम मतदार यादी

रेंदाळ

रेंदाळ ग्रा.पं.प्र.क्र. 1 ते 5,यळगूड

22

दानोळी

दानोळी

दानोळी,कवठेसार,निमशिरगाव,तमदलगे

अंतिम मतदार यादी

कोथळी

कोथळी,चिपरी,उमळवाड,जैनापूर

23

उदगांव

उदगांव

उदगांव,आगर,संभाजीपूर (जयसिंगपूर ग्रामीण)

अंतिम मतदार यादी

अर्जुनवाड

अर्जुनवाड,चिंचवाड,घालवाड,कुटवाड,हसूर,

कनवाड

24

आलास

गणेशवाडी

गणेशवाडी-माळवाडी,शेडशाळ,कवठेगुलंद

,गौरवाड,शिरटी

अंतिम मतदार यादी

आलास

आलास,बुबनाळ,औरवाड,बस्तवाड,नृसिंहवाडी

25

शिरोळ

शिरोळ

शिरोळ प्र.क्र.2,3,4,5,6,

अंतिम मतदार यादी

आकिवाट

आकिवाट,मजरेवाडी,तेरवाड,कुरुंदवाड ग्रामीण

(भैरेवाडी), शिरोळ प्र.क्र. 1

26

नांदणी

नांदणी

नांदणी,धरणगुत्ती

अंतिम मतदार यादी

यड्राव

यड्राव,जांभळी,हरोली,कोंडीग्रे

27

अब्दुललाट

शिरढोण

शिरढोण,टाकवडे,शिरदवाड

अंतिम मतदार यादी

अब्दुललाट

अब्दुललाट,लाटवाडी,शिवनाकवाडी

28

दत्तवाड

दत्तवाड

दत्तवाड ,घोसरवाड,हेरवाड

अंतिम मतदार यादी

टाकळी

टाकळी ,टाकळीवाडी,जुने/नवे दानवाड,राजापूर,

राजापूरवाडी ,खिद्रापूर

29

कसबा सांगाव

कसबा सांगाव

कसबा सांगाव,रणदिवेवाडी,सुळकूड,मौजे सांगाव

अंतिम मतदार यादी

पिंपळगाव खुर्द

व्‍हन्‍नूर,पिंपळगांव खुर्द,लिंगनूर दुमाला,करनूर

, वंदूर, शंकरवाडी,एकोंडी

30

सिध्दनेर्ली

सिध्दनेर्ली

सिध्‍दनेर्ली,शेंडूर,बामणी,व्‍हनाळी,सावर्डे खुर्द,गोरंबे

अंतिम मतदार यादी

म्हाकवे

केनवडे,म्‍हाकवे,आणूर,पिंपळगांव बुद्रुक,मळगे बुद्रुक,

मळगे खुर्द,बानगे,बस्‍तवडे

31

बोरवडे

सावर्डे बुद्रुक

बाचणी,केंबळी,बेलवळे खुर्द,बेलवळे बुद्रुक,साके,वाळवे

खुर्द,पिराचीवाडी,सावर्डे बुद्रुक,चौंडाळ

अंतिम मतदार यादी

बोरवडे

उंदरवाडी,फराकटेवाडी,बोरवडे,बिद्री,सोनाळी,निढोरी ,

कुरणी,भडगांव

32

चिखली

यमगे

शिंदेवाडी,दौलतवाडी,चिमगांव,अवचितवाडी,यमगे,सुरुपली,

कुरुकली,सोनगे,बेनिक्रे,हळदी

अंतिम मतदार यादी

चिखली

कौलगे,चिखली,हमीदवाडा,गलगले,खडकेवाडा,

अर्जुनी,लिंगनूर कापशी

33

कापशी सेनापती

कापशी सेनापती

मेतगे,अर्जुनवाडा,करडयाळ,जैन्‍याळ,मुगळी,नंद्याळ,बेलेवाडी

मासा,कापशी सेनापती, बाळीक्रे, बाळेघोल, हणबरवाडी,तमनाकवाडा

अंतिम मतदार यादी

माद्याळ

हळदवडे,करंजिवणे,ठाणेवाडी,बोळावीवाडी,आलाबाद,वडगांव,

कासारी,हसूर खुर्द,बोळावी,हसूर बुद्रुक,मांगनूर, बेलेवाडी

काळम्‍मा,माघाळ

34

शिये

शिये

शिये,मादळे,सादळे,जठारवाडी,भुये,भुयेवाडी

अंतिम मतदार यादी

निगवे दुमाला

निगवे दुमाला,चिखली प्र.क्र.2,केर्ली,पडवळवाडी,

केर्ले,रजपुतवाडी

35

वडणगे

खुपीरे

खुपीरे,शिंदेवाडी,निटवडे,वरणगे,पाडळी बु ,साबळेवाडी ,दोनवडे,हणमंतवाडी

अंतिम मतदार यादी

वडणगे

वडणगे,आंबेवाडी,चिखली प्र.क्र.1,3,4,5

36

उचगांव

उचगांव

उचगांव प्र.क्र. 1 ते 5

अंतिम मतदार यादी

गांधीनगर

गांधीनगर ,उचगांव प्र.क्र. 6,सरनोबतवाडी

37

मुडशिंगी

मुडशिंगी

मुडशिंगी,न्यु वाडदे वसाहत,वळीवडे प्र.क्र. 1,ते 4

अंतिम मतदार यादी

वसगडे

वसगडे,चिंचवाड,वळीवडे प्र.क्र.5 व,6,सांगवडे, सांगवडेवाडी

38

उजळाईवाडी

उजळाईवाडी

उजळाईवाडी,गोकूळ शिरगांव,तांमगांव

अंतिम मतदार यादी

कणेरी

कणेरी,नेर्ली,विकासवाडी,हलसवडें,कणेरीवाडी

39

पाचगांव

कळंबे तर्फ ठाणे

कळंबे त ठाणे,मोरेवाडी,कंदलगांव,जैत्याळ,हणबरवाडी

अंतिम मतदार यादी

पाचगांव

पाचगांव

40

शिंगणापूर

शिंगणापूर

शिंगणापूर,नागदेववाडी,बालिंगा,पाडळी खु

अंतिम मतदार यादी

वाकरे

वाकरे,कोपार्डे,आडूर,भामटे,चिंचवडे त  कळे,

कळंबे त कळे,कुडित्रे

41

सांगरूळ

सांगरूळ

सांगरूळ,खाटांगळे,म्हारूळ,बहिरेश्वर,आमशी,

वाघोबाचीवाडी,पासार्डे,उपवडे,आरडेवाडी

अंतिम मतदार यादी

शिरोली दुमाला

शिरोली दु,सावरवाडी,गणेशवाडी,धोंडेवाडी,केकतवाडी,

बोलोली,शिपेकरवाडी,दुर्गुळवाडी, बीड,कोगे

42

सडोली खालसा

हसूर दुमाला

हसुर दु,सोनाळी,कांचनवाडी,म्हालसवडे,घानवडे,घुंगूरवाडी ,

मांजरवाडी,आरळे,गर्जन, चाफोडी, दोनवडी,मांडरे,

तेरसवाडी

अंतिम मतदार यादी

सडोली खालसा

सडोली खा,कारभारवाडी,गाडेगोंडवाडी,आरे,

धनगरवाडी, बाचणी,हिरवडे खा,हिरवडे दु,सडोली दु,सावर्डे दु,पाटेकरवाडी, भाटणवाडी

43

परीते

वाशी

वाशी,शेळकेवाडी,महे,हळदी,देवाळे,वाडीपीर,

नंदवाळ,कांडगांव

अंतिम मतदार यादी

परीते

परिते,कुरूकली,कोथळी,बेले,म्हाळुगे,कुर्डू

44

निगवे खालसा

दिंडनेर्ली

दिंडनेर्ली,इस्पुर्ली,द वडगांव,वडवाडी,गिरगांव,नंदगांव,

कोगील बु. ,कोगील खु

अंतिम मतदार यादी

निगवे खालसा

निगवे खालसा,कावणे,वडकशिवाले,नागांव,येवती, खेबवडे,चुये

45

तिसंगी

तिसंगी

वेसर्डे,निवडे,साखरी,म्हाळूगे,किरवे,मुटकेश्वर,खडूळे,

लोघे,तिसंगी,बालेवाडी

अंतिम मतदार यादी

कोदे बुद्रुक

कोदे बुद्रूक,कोदे खुर्द,तळये बुद्रुक,असंडोली,वेतवडे, मणदूर,

पाटीलवाडी,माडूंकली, पडवळवाडी,मार्गेवाडी, साळवण

46

असळज

असळज

शेणवडे,खोकुर्ले,अणदूर,असळज,पळसंबे,वेसरफ,सांगशी,

सैतवडे,पारगावकरवाडी,गगनबावडा,जाभूंळणेवाडी

अंतिम मतदार यादी

धुंदवडे

धुंदवडे,चौधरवाडी,खेरीवडे,शेळोशी,जरगी,कडवे,बावेली,

गारीवडे,बोरबेट,लखमापूर,कातळी,नरवेली,तळये खुर्द

47

राशिवडे बुद्रुक

धामोड

धामोड,लाडवाडी,गवशी,म्‍हासुर्ली,सावतवाडी,खामकरवाडी,

कोनोर्ली तर्फे असंडोली,केळोशी बुद्रुक,आपटाळ,केळोशी

खुर्द,बुरंबाळी,चाफोडी तर्फे तारळे

अंतिम मतदार यादी

राशिवडे बुद्रुक

राशिवडे बु,येळवडे,चांदे,पाल बु,पाल खु,कोते,गोतेवाडी,

माणेवाडी,कोदवडे,वाघवडे, मोहडे

48

कौलव

कौलव

घोटवडे,कौलव,भोपळवाडी,बरगेवाडी,सिरसे,आमजाई व्‍हरवडे,

पिंपळवाडी,पुगांव,राशिवडे खुर्द,आवळी बुद्रुक

अंतिम मतदार यादी

कसबा तारळे

शिरगाव,मुसळवाडी,घुडेवाडी,कांबळवाडी,तरसंबळे,तारळे

खुर्द,कुकुडवाडी,कुंभारवाडी,कंथेवाडी,कळंकवाडी,आवळी

खुर्द,आणाजे,कसबा तारळे

49

कसबा वाळवे

तुरंबे

अर्जुनवाडा,तळाशी,बारडवाडी,चक्रेश्‍वरवाडी,तिटवे,मजरे

कासारवाडा,,तुरंबे,कपिलेश्‍वर 

अंतिम मतदार यादी

कसबा वाळवे

ठिकपुर्ली,माजगाव,कु-हाडवाडी,शेळेवाडी,

 

चांदेकरवाडी ,कसबा  वाळवे,पालकरवाडी,चंद्रे

50

सरवडे

सरवडे

मालवे,मांगोली,आकनुर,सरवडे,नरतवडे,मांगेवाडी,

सुळंबी,कासारपुतळे,मौजे कासारवाडा

अंतिम मतदार यादी

सोळांकूर

फराळे,लिंगाचीवाडी,राजापूर,सोळांकूर,मोघर्डे,मल्‍लेवाडी,

बुजवडे,हेळेवाडी,पंडेवाडी,ढेंगेवाडी,सावर्डे ( पा), धामणवाडी,

आटेगाव,पनोरी,ऐनी

51

राधानगरी

राधानगरी

खिंडीव्‍हरवडे,1.गुडाळ,2.गुडाळवाडी,करंजफेण,कुडूत्री,

सोन्‍याची शिरोली,पिरळ,सावर्धन,राधानगरी,बनाचीवाडी

अंतिम मतदार यादी

फेजीवडे

तळगांव,मानबेट,राई,कंदलगाव,पडसाळी,दूर्गमानवड,

पडळी,फेजीवडे,ओलवण,न्‍यू करंजे, रामणवाडी,सावर्दे,

वडाचीवाडी,चाफोडी तर्फे  ऐनघोल (वाडदे),आडोली,

दुबळेवाडी, गावठाणवाडी,पाट पन्‍हाळा, कारीवडे,,हसणे

52

गारगोटी

मडिलगे बुद्रुक

मडिलगे बुद्रुक,आदमापूर,गंगापूर,मुदाळ,व्हनगुत्ती,वाघापूर ,

मडिलगे खु

अंतिम मतदार यादी

गारगोटी

गारगोटी,कलनाकवाडी,खानापूर

53

पिंपळगाव

पिंपळगाव

पिंपळगाव,आरळगुंडी,बामणे,बारवे,बेगवडे,बेडीव,

न्हाव्याची वाडी,वरपेवाडी,बिद्री ,दिंडेवाडी,हेळेवाडी,

मानवळे, जकीनपेठ,केळेवाडी/तोंदलेवाडी,मुरुकटे,

नागणवाडी,पांगिरे,राणेवाडी,भेंडवडे

अंतिम मतदार यादी

पुष्पनगर

पुष्पनगर,निष्णप, कुंभारवाडी,फणसवाडी,मडुर,पाल, सोनारवाडी,

सालपेवाडी,आंबवणे, हणबरवाडी, शिंदेवाडी,नांगरगाव,करडवाडी,

पाचर्डे, पळशिवणे

54

आकुर्डे

कूर

कूर,कोनवडे,बसरेवाडी,दारवाड,नाधवडे,खापरेवाडी,निळपण,

पाचवडे,टिक्केवाडी,म्हसवे

अंतिम मतदार यादी

आकुर्डे

आकुर्डे,देवकेवाडी,शेणगांव,महालवाडी,भाटीवडे,फये,हेदवडे,

गिरगांव,कोळवण, पाळेवाडी,मिणचे खुर्द,नवरसवाडी,

मिणचे बु,पंडीवरे,मोरेवाडी,लोटेवाडी

55

कडगांव

कडगांव

कडगांव,दोनवडे,नितवडे,ममदापूर,,मेघोली,शेळोली,

सोनुर्ली,नांदोली, करबंळी,पडखंबे, तिरवडे,कुडतरवाडी,

वासनोली,थडयाचीवाडी,भालेकरवाडी,वेंगरुळ,

एरंडपे,खेडगे,पारदेवाडी

अंतिम मतदार यादी

मठगांव

पाटगांव,मानोपे,तांबाळे,अंतुर्ली,डेळे,चिवाळे,

अंतिवडे,वेसर्डे,देवर्डे,देऊळवाडी,नवले,कारीवडे,

कोंडोशी,दासेवाडी,अनफ बु,चांदमवाडी,मठगांव,मानी,

शिवडाव,विंजोळे,शिवडाव खुर्द,तांब्याची वाडी,चिक्केवाडी,

हणमंते,म्हासरंग, उकिरभाटले,अनफखुर्द,पाळ्याचाहुडा

56

उत्तूर

उत्तूर

उत्तुर,चव्हाणवाडी,कर्पेवाडी दुमाला,बेलेवाडी

हुबळगी ,झुलपेवाडी,धामणे,मुमेवाडी, बहीरेवाडी

अंतिम मतदार यादी

भादवण

भादवण,भादवणवाडी,आर्दाळ,मडिलगे,महागोंड,

महागोंडवाडी,होन्याळी,वडकशिवाले,हालेवाडी,

मासेवाडी,खोराटवाडी,जाधेवाडी,पेंढारवाडी,वझरे,चिमणे

57

कोळींद्रे

गजरगांव

गजरगांव,मलिग्रे,कागिनवाडी,सरंबळवाडी,कानोली,

हारुर,सुळे,निंगुडगे,सरोळी,कोवाडे,पेद्रेवाडी,हाजगोळी

बु,हाजगोळी खु,हत्तिवडे,होणेवाडी,मेंढोली,बोलकेवाडी ,

सावरवाडी,बुरुडे

अंतिम मतदार यादी

कोळींद्रे

कोळींद्रे,रेडेवाडी,पोश्रातवाडी,हांदेवाडी,वाटंगी,मोरेवाडी,किणे,

केरकबोळ,खानापूर,शिरसंगी,येमेकोंड,श्रृंगारवाडी,उचंगी,

चाफवडे,चितळे,जेऊर,भावेवाडी,यरंडोळ,पोळगांव,

कासारकांडगांव,देऊळवाडी,लाकुडवाडी,इटे,मुरुडे

58

आजरा

आजरा

आजरा,कर्पेवाडी खा.,चांदेवाडी,सुलगांव,खेडे,

मुंगूसवाडी, सोहाळे,बाची

अंतिम मतदार यादी

पेरणोली

पेरणोली,साळगांव,देवर्डे,हाळोली,मेढेवाडी,

दर्डेवाडी,हारपवडे,कोरिवडे,देवकांडगांव,

विनायकवाडी,दाभिल,शेळप,पारपोली,सुळेरान,किटवडे,

आंबाडे,गवसे,

आल्याचीवाडी,लाटगांव,सातेवाडी,मसोली,वेळवट्टी,पारेवाडी,

पेठेवाडी,आवंडी

59

बडयाचीवाडी

बडयाचीवाडी

हनिमनाळ,बडयाचीवाडी,वडरगे,शेद्री,औरनाळ,दुंडगे,

गडहिंग्लज ग्रामीण

अंतिम मतदार यादी

कसबा नूल

हसुरचंपू,मादयाळ क नुल,क.नूल,हेब्बाळ क नुल,निलजी, हणमंतवाडी

60

हलकर्णी

बसर्गे बुद्रुक

बसर्गे बु.,बसर्गे खुर्द.,नांगनूर,खणदाळ ,अरळगुडी,

मुत्नाळ, कडलगे ,हिटणी

अंतिम मतदार यादी

हलकर्णी

हलकर्णी,कुंबळहाळ,मनवाड,नरेवाडी,तुपुरवाडी,

हिडदुगी,नदंनवाड,

नौकूड,येणेचवंडी,इदरगुची,तेरणी,चंदनकूड

61

भडगाव

भडगाव

भडगाव,चन्नेकूपी,तनवडी,खमलेहटटी,जरळी,

शिदेवाडी, मुगळी

अंतिम मतदार यादी

महागाव

महागांव,उबंरवाडी,वैरागवाडी,हसूरवाडी,हसुरसासगिरी,

हरळी बु,हरळी खुर्द,हुनगीनहाळ,चिचेवाडी

62

गिजवणे

गिजवणे

गिजवणे,कौलगे,ऐनापूर,इंचनाळ,बेळगुंदी,अत्याळ

अंतिम मतदार यादी

कडगांव

कडगाव,लिंगनूर क नूल,जखेवाडी,शिपूर तर्फ आजरा,

कंरबळी,बेकनाळ,हिरलगे

63

नेसरी

बुगडीकटटी

बुगडीकटटी,गुडलकोप,कवळकटटी,तारेवाडी,

बिद्रेवाडी,वाघराळी,

हेब्बाळ जलघाळ,लिंगनूर क नेसरी,मांगनूर तर्फे सावतवाडी,जांभूळवाडी,

मुंगुरवाडी,दुगुनवाडी,मासेवाडी,तेगीनहाळ,

बटकंणगले,शिपूर तर्फ नेसरी,हेळेवाडी,कडाल

अंतिम मतदार यादी

नेसरी

नेसरी,मलदेवाडी,तळेवाडी,अर्जूनवाडी,सावतवाडी

तर्फे नेसरी,

कानडेवाडी,टिकेवाडी ,सरोळी, कुमरी,येमेहटटी,

काळमवाडी, सांबरे, तावरेवाडी,डोणेवाडी,हाडलगे

64

चंदगड

चंदगड

बुझवडे,कुरणी,धामापूर,कानुर खुर्द,पिळणी,पुंद्रा,कानुर बु,बिजूर,सडेगुडवळे,

भोगोली, इ.म्हाळुंगे,काजिर्ण,हिंडगांव, फाटकवाडी,चंदगड,कोकरे,अडुरे

अंतिम मतदार यादी

अडकूर

अडकूर,मलगेवाडी,बोंजुर्डी,मोरेवाडी,विंझणे,

गणुचीवाडी,

आमरोळी,जोगेवाडी,पोरेवाडी,मुगळी,सोनारवाडी,

आसगोळी,

केरवडे,वाळकुळी,सातवणे,केंचेवाडी,उत्साळी,

अलबादेवी,शिरोली,

सत्तेवाडी,कानडी,पोवाचीवाडी,मजरे शिरगांव,

मौजे शिरगावं,इ.सावर्डे,गवसे,इब्राहिमपूर

65

माणगांव

माणगांव

नागनवाडी,कोरज,गंधर्वगड,कुर्तनवाडी,दाटे,बेळभाट,

वरगांव,नरेवाडी,

गुडेवाडी,जटटेवाडी,तांबुळवाडी,बागीलगे,डुक्करवाडी,

लाकुरवाडी,

माणगांव,मलगड,हुंबरवाडी,माणगांववाडी,लकिकटटे,

शिवणगे,म्हाळेवाडी,मलतवाडी

अंतिम मतदार यादी

कुदनूर

घुल्लेवाडी,जक्कनहटटी,निटटूर,तेऊरवाडी,

कोवाड,दुंडगे,चिंचणे,

कामेवाडी,राजगोळीखुर्द,चन्नेहटटी,राजगोळीबु,यर्तेनहटटी,

दिंडलकोप,तळगुळी

66

तुर्केवाडी

कालकुंद्री

कालकुंद्री,किटवाड,होसूर,कागणी,हुंदळेवाडी,किणी,

नागरदळे,बुक्कीहाळ,कौलगे,सुंडी,करकुंडी,कडलगे

बु,महिपाळगड,देवरवाडी,शिनोळी बु,शिनोळी खु

अंतिम मतदार यादी

तुर्केवाडी

तडशिनहाळ,सूपे,तुर्केवाडी,वेताकवाडी,मौजे कार्वे,

मजरे कार्वे,बसर्गे,गोळवाडी,तावरेवाडी, मुरकुटेवाडी,

धुमडेवाडी, हलकर्णी,कडलगे खुर्द,ढोलगरवाडी,मांडेदुर्ग

67

तुडीये

तुडीये

कोलीक,खा.म्हाळुंगे,तुडीये,मळवीवाडी,हाजगोळी,

जंगमहटटी,माडवळे,हल्लारवाडी,करंजगांव,

आंबेवाडी,कलिवडे,किटवडे,ढेकोळी,ढेकोळीवाडी

,सरोळी,सुरुते

अंतिम मतदार यादी

नांदवडे

उमगांव,न्हावेली,जांबरे,इसापूर,मिरवेल,वाघोत्रे,नागवे,

इ.कोळींद्रे,हेरे,खा.गुडवळे,खामदळे,कोदाळी,

गुळंब,कळसगादे,

पार्ले,जेलुगडे,मोटणवाडी,रांयदेवाडी,पाटणे,

खा.कोळींद्रे,खा.सावर्डे

,शिप्पूर,नांदवडे,शेवाळे,आसगांव,

चुरणीचावाडा,हंबीरे,सुळये,कोनेवाडी