मुख्य पान >जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका

 

 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७

सदरची यादी ही भारत निवडणुक आयोगाकडील दि. १६/०९/२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर आधारीत असुन ती केवळ नागरीकांच्या माहितीस्तव आहे ”.

Electoral Div ID

Electoral Div Name

1

शित्तुर तर्फ वारूण

2

सरूड

3

पिशवी

4

करंजफेण

5

सातवे

6

कोडोली

7

पोर्ले तर्फ ठाणे

8

यवलुज

9

कोतोली

10

कळे

11

घुणकी

12

भादोले

13

कुंभोज

14

हातकणंगले

15

शिरोली

16

रुकडी

17

कोरोची

18

कबनूर

19

पट्टणकोडोली

20

हुपरी

21

रेंदाळ

22

दानोळी

23

उदगांव

24

आलास

25

शिरोळ

26

नांदणी

27

अब्दुललाट

28

दत्तवाड

29

कसबा सांगाव

30

सिध्दनेर्ली

31

बोरवडे

32

चिखली

33

कापशी सेनापती

34

शिये

35

वडणगे

36

उचगांव

37

मुडशिंगी

38

उजळाईवाडी

39

पाचगांव

40

शिंगणापूर

41

सांगरूळ

42

सडोली खालसा

43

परीते

44

निगवे खालसा

45

तिसंगी

46

असळज

47

राशिवडे बुद्रुक

48

कौलव

49

कसबा वाळवे

50

सरवडे

51

राधानगरी

52

गारगोटी

53

पिंपळगाव

54

आकुर्डे

55

कडगांव

56

उत्तूर

57

कोळींद्रे

58

आजरा

59

बडयाचीवाडी

60

हलकर्णी

61

भडगाव

62

गिजवणे

63

नेसरी

64

चंदगड

65

माणगांव

66

तुर्केवाडी

67

तुडीये